Iestāšanās AAK

AAK biedra naudas nomaksas kārtība

AAK biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANK” bankas kontā:

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV68HABA0551044812211

Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vārdu uzvārdu, personas kodu un laika periodu par kādu maksājums veikts

Iestāšanās nauda: 50 EUR

Biedra nauda:
AAK biedriem – 50 EUR
Pensionāriem – 25 EUR

 

Iestāšanās AAK